Tag archives for قطعه سازی - Page 3

قطعه سازان خودرو

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد اخبار قطعه سازان به نقل از…
ادامه مطلب
خودرو سازان

بررسی تغییر ساعات ترافیکی برخی از مشاغل در صورت تایید شورای ترافیک شهر تهران

بررسی تغییر ساعات ترافیکی برخی از مشاغل در صورت تایید شورای ترافیک شهر تهران اخبار خودرو سازان به نقل از…
ادامه مطلب